โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET

ฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทร 02 747 3800 แฟกซ์ 02 747 3890 อีเมล info@tedet.or.th

สมัครเข้าสอบประเมิน TEDET ประจำปี 2567


ศูนย์สอบประเมินนี้ปิดรับสมัครแล้ว


โทร 02 747 3800 แฟกซ์ 02 747 3890

อีเมล info@tedet.or.th