โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET

ฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทร 02 747 3800 แฟกซ์ 02 747 3890 อีเมล info@tedet.or.th

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ TEDET ประจำปี 2566

โรงเรียนเคยเข้าร่วมโครงการ TEDET หรือไม่ ?

โทร 02 747 3800 แฟกซ์ 02 747 3890

อีเมล info@tedet.or.th