โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

รายงานผลรายบุคคลฉบับนักเรียน (ออนไลน์)
และพิมพ์เกิยรติบัตร

ประจำปี พ.ศ.2563

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล
ระดับประเทศและระดับจังหวัด

ประจำปี พ.ศ.2563

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

เฉลยคำตอบพร้อมแนวคิด ระดับชั้น ป.2 - ม.3

ประจำปี พ.ศ.2563

วิดีโอการถ่ายทอด "สุดยอดเทคนิค" การแก้โจทย์ TEDET จากเซียนรุ่นพี่

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ป.2 - ม.3

ประจำปี พ.ศ.2563

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.2 - ม.3

ตั้งแต่วันนี้ - 25 สิงหาคม 2563

ดาวน์โหลดและพิมพ์
รายงานผลรายบุคคลฉบับนักเรียน (ออนไลน์) และเกียรติบัตร

โครงการ TEDET รอบ All Thailand Evaluation Test ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อ
ผู้ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ และระดับจังหวัด

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
รอบ All Star Intelligent Contest ประจำปี พ.ศ. 2562

เฉลยคำตอบพร้อมแนวคิด
โครงการ TEDET ประจำปี พ.ศ. 2562

รอบ All Star Intelligent Contest

เฉลยคำตอบพร้อมแนวคิด
โครงการ TEDET ประจำปี พ.ศ. 2562

รอบ All Thailand Evaluation Test

ระบบคลังความรู้ TEDET Online

นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ TEDET ทุกคน สามารถเข้าฝึกฝนในระบบคลังความรู้ TEDET Online เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

ปฏิวัติการศึกษาในศตวรรษที่ 21

School Register

สำหรับโรงเรียนที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมเป็นสนามสอบโครงการ TEDET

Register

School Login

เข้าสู่ระบบ TEDET School Management (สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ)

Login

Teacher & student login

สำหรับนักเรียนเข้าสู่ระบบคลังความรู้ออนไลน์

Login

โครงการ TEDET

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) ร่วมมือกับ ธนาคารออมสิน และบริษัท เอดู พาร์ค จํากัด จัดทำโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) (Thailand Educational Development and Evaluation Tests) ตามความมุ่งมั่นของ SEAMEO STEM-ED ในการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งด้านสะเต็มศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 11 ประเทศ และมุ่งเน้นให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วมการประเมินได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการแก้โจทย์ปัญหาที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยใช้ข้อสอบจากประเทศเกาหลีใต้ที่ครูและผู้ปกครองจะได้มีโอกาสศึกษาแนวข้อสอบของประเทศอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับการประเมิน PISA นักเรียนยังได้รับผลการประเมินรายบุคคลเป็นรายข้อและการอภิปรายผลวิเคราะห์เชิงคุณภาพในด้านเนื้อหาแยกตามสาระเรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง รวมถึงยังให้การสนับสนุนในด้านของการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณจากประเทศเกาหลีใต้ที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรในโรงเรียน พร้อมคู่มือและวิดีโอการใช้งานของสื่อแต่ละรายการให้กับโรงเรียน เพื่อนำไปพัฒนานักเรียนในโรงเรียนด้วย จากผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องได้มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 3,000 โรงเรียนทั่วประเทศ และมีนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 500,000 คน โดยในปี พ.ศ. 2563 นี้ โครงการได้ดำเนินงานมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศจากโครงการ TEDET

04
07

TEDET Mock Test ครั้งที่ 2

10

TEDET Mock Test ครั้งที่ 1

  News ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบรางวัลระดับประเทศ โครงการ TEDET ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) โดยหน่วยงานความร่วมมือ...